ແຈ້ງການຮ່ວມປະມູນລົດ ຈຳນວນຫຼາຍຄັນ
ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ອອກແຈ້ງການປະມູນລົດແບບເປີດກວ້າງ ສະບັບເລກທີ 0606/ຫກງ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະມູນພາຫະນະເກົ່າ, ສາມາດເຂົ້າມາເບີ່ງລົດຕົວຈິງ ແລະ ຊື້ຊອງປະມູນໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໃນໂມງລັດຖະການ (ພາກເຊົ້າເວລາ 9:00ໂມງ-11:00 ໂມງ, ພາກບ່າຍ 14:00ໂມງ-16:00ໂມງ).

ເລີ່ມການຂາຍຊອງປະມູນນັບແຕ່ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 (ວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ) ແລະ ມື້ເປີດຊ້ອງປະມູນໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ ກະຊວງການເງິນ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *