ແຈ້ງການ ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1137/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ເຖິງ: ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIEs) ເລື່ອງ: ຂະຫຍາຍເວລາປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ(IFRS ) ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *