ທ່ານຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ “ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ສະບັບເລກທີ 005/ສຄສຊ ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2020 ວ່າດ້ວຍຜົນການຄົ້ນຄວ້າ (1) ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, (2) ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ (3) ຂໍ້ສະເໜີແນະມາດຕະການສຳລັບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ປະຈຳເດືອນເມສາ 2020.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *