ແຈ້ງການດ່ວນທີ່ສຸດ ຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວັນທີ 13 ເມສາ 2020

1. ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຊື້ຂາຍເຄື່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19

.

2. ຫ້າມບ້ານແລະເມືອງ ເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ໄລຍະໂຄວິດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *