Saturday, January 29, 2022

ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (Covid-19) – ອາກອນເງິນເດືອນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (Covid-19)

- Advertisment -

Most Popular