ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (Covid-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *