ວໍຊິງຕັນ30 ມີນາ 2020  ມື້ນີ້ ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດການສະໜອງທຶນ ມູນຄ່າ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ຈຳນວນ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ. ລາວ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງການເງິນຂອງປະເທດ, ແລະ ຈຳນວນ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບ ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງແຫ່ງຊາດ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພຂອງຂະແໜງການເງິນ ມູນຄ່າ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ, ເຊິ່ງເປັນນິຕິບຸກຄົນ-ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີເງິນຝາກຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ ໂດຍການປົກປ້ອງພວກເຂົາ ໃນກໍລະນີທີ່ທະນາຄານເກີດມີບັນຫາການລົ້ມລະລາຍ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເຊີຣ໌​ແມນ, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລະບົບການປົກປ້ອງເງິນຝາກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບທະນາຄານມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້. ນີ້ສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລະດົມການຝາກເງິນພາຍໃນປະເທດ, ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດ ດອກອອກຜົນ ແລະ ກະຕຸ້ນກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.

ໂຄງການວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ (CRVS) ມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງແຫ່ງຊາດອັນຮອບດ້ານ ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບການບັນທຶກເຫດ ການສໍາຄັນໃນຊີວິດ. CRVS ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາຄັນ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນລາຍງານເຂົ້າໃນການຮ່າງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພາກລັດ ແລະ ຊ່ວຍເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ປອນຕາຣາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອັດຕາປົກຄຸມຂອງການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງທີ່ຕ່ຳ ແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາແຜນງານ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.ການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະເຫດການສຳຄັນໃນຊີວິດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ເພື່ອແນໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ ຂອງປະຊາກອນລວມທັງຜູ້ທຸກຍາກພ້ອມກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ດັດປັບມາສະເພາະເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວຂຶ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ CRVS ປີ 2016–2025 ຂອງລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ປີ 2018, ແລະ ປະຕິບັດຕາມພັນທະຕໍ່ກັບ ຂອບການປະຕິບັດ ງານປະຈຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍວຽກງານ CRVS ປີ 2015–2024.

ການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກ ສະມາຄົມການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຂອງທະນາຄານໂລກ. IDA ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1960 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ-ບໍ່​ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ.

World Bank Support to Strengthen Lao PDR’s Financial Safety Net and Civil Registration System

WASHINGTON, March 30, 2020 – The World Bank’s Board of Executive Directors today approved $60 million in financing for the Lao People’s Democratic Republic, of which $35 million will help the country to strengthen its financial safety nets, and $25 million will support the upgrade the national civil registration system.

The $35 million Financial Sector Safety Net Strengthening Project will build the capacity of the Deposit Protection Office, a public legal entity, to fulfil its deposit insurance mandate while benefiting households and small and medium enterprises with deposits in the banking system by protecting them in case of a bank failure.

A strengthened deposit insurance system will make the banking system more resilient to possible shocks.” said Mariam Sherman, World Bank Country Director for Myanmar, Cambodia and Lao PDR. “This could facilitate the mobilization of domestic savings, which can be put to productive use and stimulate economic activity and job creation.”

The $25 million Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Project will support the establishment of a comprehensive national civil registration equipped to record key life events. The CRVS will provide vital data that can inform the formulation and implementation of public policies and help with the monitoring and evaluation of national and subnational development plans.

Poor coverage of civil registration jeopardizes the quality of planning and monitoring of programs at the national and local levels” said Nicola Pontara, World Bank Country Manager for Lao PDR. “The systematic collection and analysis of key life events provide evidence-based information for policymakers to target specific segments of the population, including the poor, with tailored policies and services.

This Project will help expedite the implementation of the Lao PDR Government’s 2016–2025 CRVS Strategic Plan, the 2018 Family Registration Law and meet the commitments of the Asia and Pacific 2015–2024 Regional Action Framework on CRVS.

The financing comes from the World Bank’s International Development Association (IDA). The World Bank’s IDA established in 1960, helps the world’s poorest countries by providing grants and low to zero-interest loans for projects and programs that boost economic growth, reduce poverty, and improve poor people’s lives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *