ປະກາດແຈ້ງການ ວັນທີ 16/04/2020 ເລື່ອງ ວິທີການແກ້ໄຂ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *