ແຈ້ງການດ່ວນທີ່ສຸດ ຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວັນທີ 13 ເມສາ 2020. ຂໍການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ໃນການປະຕິບັດແຈ້ງການນີ້. ການຊຸມແຊວ ເມົາເຫຼົ້າເບຍ ອາດເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງໂຄວິດ-19. ແລະ ເຖິງນາຍບ້ານທຸກທ່ານ ຢາເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

1. ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຊື້ຂາຍເຄື່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19

.

2. ຫ້າມບ້ານແລະເມືອງ ເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ໄລຍະໂຄວິດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *