ປະຈຸບັນນີ້ ໃຜໆກໍ່ຫລິ້ນ ແລະ ໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ ຫລາຍຂຶ້ນ ບັນຫາທີ່ຕາມມາກໍ່ຄືສາຍຕາ ອ່ອນເພຍຈາກການຈ້ອງເບິ່ງຈໍໂທລະສັບ ແລະ ຄອມ

ດວງຕານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກງານຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ຄວນຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລ ໃຫ້ເປັນພິເສດ ໃນການຮັກສາບຳລຸງແຕ່ພາຍໃນກໍ່ແມ່ນການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບ 5 ຫມູ່ ແລະ ຄວນເນັ້ນ ປະເພດ ອາຫານທີ່ສາມາດບຳລຸງສາຍຕາຕື່ມອີກກໍ່ຄື:

1 ຜັກກະລົດ

2. ໄຂ່

3 , ຜັກໃບຂຽວ ແລະ ພວກບູເບີລີິ້ ເຊີີລີ້

4. ປາທີ່ມີໄຂມັນສູງ ເຊັ່ນ: ປາໂຈກ, ປາເອິນ, ປາແຊວມອນ ແລະ ອື່ນໆ

ອາຫານ ຂ້າງເທີງນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີວິຕາມິນ ແລະ ຊັບພະຄຸນ ທີ່ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາຂອງທ່ານ ໃຫ້ສົດຊືນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ນອກຈາກການກິນອາຫານແລ້ວ, ເຮົາກໍ່ຄວນພັກຜ່ອນ ສາຍຕາໃຫ້ພຽງພໍ, ບໍ່ຄວນ ຈ້ອງເບິ່ງ ມືຖື, ເບິ່ງໂທລະທັດ ເປັນເວລາດົນ. ນອນໃຫ້ຄົບ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເວລາທ່ຽງ ກໍ່ຫຼັບພັກສາຍຕາ ປະມານ 10-20 ນາທີ່ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຖະໜອມດວງຕາໄດ້ດີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *