12 มี.ค. 63 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนานในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด และให้เรียกตัวย่อว่า ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

มีองค์ประกอบดังนี้ มีนายกฯ เป็นประธาน รองนายกฯและรัฐมนตรี อีก 16 กระทรวง เป็นกรรมการ รวมถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ สมช. และ ผบ.ตร. เป็นกรรมการ และมี รองเลขาธิการนายก ฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการค้าภายใน และอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยทั้งหมดมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการเร่งด่วน ในการบริหารสถานการณ์ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.การบริหารราชการแผ่นดินด้านสาธารณะสุข และอื่น ๆ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้ความร่วมมือตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนตามที่กำหนด พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวก เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นประกาศการยกเลิกชั่วคราว การตรวจดวงตา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ VOA 18 ประเทศ และฟรีวีซ่า 3 ประเทศกลุ่มเสียง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มี.ค. ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *