สำหรับเหล่าท่านชายทั้งหลาย เวลาที่คุณมีแฟนแล้วชอบโดนเพื่อนล้อว่า ‘ก ลัวเมี ย’ ขอบอกเลยว่าคุณควรจะดีใ จและภูมิใ จนะครับ เพราะจากงานวิจั ยของมหาวิทยาลัย Michigan State University ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ‘สังคมวิทย า’ ได้บอกว่า การที่คุณมีภรรย าขี้บ่ น จู้จี้จุกจิก และชอบออกคำสั่งกับคุณ จะช่วยให้ชีวิตของคุณยืนยาวกว่าปกติ และมีสุขภาพดีกว่าคนทั่วๆ ไป

จากงานวิจั ยที่ว่านี้ได้ทำการเก็บข้อมู ลจากคู่รักกว่า 1,228 คู่ ที่มีอายุตั้งแต่ 57 ไปจนถึง 85 ปี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อทำการศึกษาว่า ‘ชีวิตคู่ที่ไ ม่มีความสุขนั้น จะส่งผลต่อสุขภาพที่แ ย่ลง และช่วงอายุที่สั้นลง’ หรือไ ม่?

ซึ่งนักวิจั ยก็ได้นำข้อมู ลที่ได้จากการเก็บข้อมู ลมาวิเคร าะห์ และได้ผลสรุปออกมาดังนี้

‘ผู้ชาย’ ที่มีชีวิตแต่งงานที่ไ ม่มีความสุข กล่าวคือ มีภรรย าที่เจ้ากี้เจ้าการ จู้จี้จุกจิก คอยสั่งให้ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ แม้ว่าตัวเองไ ม่อยากจะทำ จะกลายเป็นคนที่มีความเสี่ย งด้านสุขภาพน้อยกว่า? หรือ หากมีอาการป่ วย ก็จะมีโอกาสที่จะสามารถรักษาให้ห ายขาดได้มากกว่าอีกด้วย

Hui Liu หัวหน้าทีมวิจั ยกล่าวว่า “เป็นเรื่องจริงที่ภรรย าเหล่านี้ มักจะคอยจับตาดูสามีของตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องของ ‘สุขภาพ’ เมื่อสุขภาพย่ำแ ย่ ก็จะสั่งให้ทำโน่นทำนี่ แม้ว่าสามีจะไ ม่เต็มใ จทำตามก็ตาม”

“แต่ผลก็คือพวกเขามักจะมีสุขภาพที่ดีอย่างไ ม่น่าเชื่ อ และมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป”

อย่างไรก็ตามการ ‘บังคับ’ หรือจู้จี้จุกจิกมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลร้า ยมากกว่าดี กล่าวคือจะยิ่งส่งผลให้อีกฝ่ายเกิดความเครี ยดสะสมได้นั่นเอง และอาจนำไปสู่การเลิกร ากันได้ในที่สุด

ที่มา academic.oup.com/psychsocgerontolo, msutoday.msu.edu, brightside.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *