5G จะช่วยให้การรับส่งข้อมูลในความเร็วที่สูงขึ้น ตามทฤษฎีแล้วสามารถทำความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 20 Gbps ในอัตราความหน่วงแค่ 1 มิลลิวินาทีเท่านั้น ทำให้กการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ๆทำได้รวดเร็วขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้างขึ้น ช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม

นอกจากนั้นเราจะได้เห็นธุรกิจและบริการ เอา 5G ไปต่อยอดการใช้งานใหม่ๆที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *