ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການຍຸບເລີກຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *