ປະກາດແຈ້ງການ
ເລກທີ 2410/ພຊສ.ຊຍ;
ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019
ເລື່ອງ: ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດີນ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *