ໃນວັນທີ່ 18 ກັນຍາ 2019 ທີຝາອາຮາມ(ສີມ) ຂອງວັດໃຫມ່ ສຸວັນນະພູມາຣາມ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີເຂົ້າມາເບິ່ງມາຊົມວັດ ໄດ້ມາຂິດຂຽນອັກສອນແລະແຕ້ມຮູບຂອງຕົນເອງໃສ່ຝາ ໃນສະຖານທີນັ້ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີບໍ່ຄວນເຮັດເປັນທີສຸດ ໃຜເຫັນ ຖ້າໃຜເຫັນເຫດການແບບນີ້ອີກ ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ກໍ່ຄວນເຂົ້າໄປຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເຮັດ

 

ເຫດການຄັ້ງນີ້ ຄິດວ່າ ສະຖານທີໃດຫນຶ່ງ ຄວນຈະມີທາງອອກ ນັ້ນກໍ່ຄື ຊອກຫາເຈ້ຍຂອງວັດ ຫລືສະຖານທີນັ້ນໆ ຫລືໃບໂພ … ເພື່ອເປັນບ່ອນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວສະຖາທີນັ້ນໆ ໄດ້ຈາຣຶກ ເພື່ອຂໍພອນ ຫລືຈາຣຶກວ່າໄດ້ມາສະຖານນັ້ນໆ

ໂດຍເຮັດເປັນເຈ້ຍ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນທີຕ້ອງການໃສ່ ແລ້ວນຳໄປຫ້ອຍໃສ່ກິ່ງຕົ້ນໄມ້ແຫ່້ງ ( ຕົ້ນກາລາພຶກ ) ທີຈັດສັນໃຫ້ນຳໄປໃຫ້ຫ້ອຍ ແລ້ວວັດກໍໍຈະນຳຕົ້ນດັ່ງກ່າວໄປເຂົ້າສູດໃຫ້ ຄົງຈະດີບໍ່ນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງອອກ ໃຫ້ຄົນທີມັກຂຽນ ຂຽນໃສ່ບ່ອນທີຖືກຕ້ອງ ແລະຫນັງສີທີເຂົາເຈົ້າຂຽນນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເຂົ້າສູດນຳດ້ວຍ ຈະດີຫລືບໍ່ ?

 

ທີ່ມາ: ນະຄອນຫລວງ ພຣະບາງ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *