Saturday, January 22, 2022

ໝົດຄຳຊິເວົ້າ..!! ວັດໃຫມ່ ສຸວັນນະພູມາຣາມ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ມືດີມາຂີດຂຽນໃສ່ຝາຂອງວັດ

ໃນວັນທີ່ 18 ກັນຍາ 2019 ທີຝາອາຮາມ(ສີມ) ຂອງວັດໃຫມ່ ສຸວັນນະພູມາຣາມ ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີເຂົ້າມາເບິ່ງມາຊົມວັດ ໄດ້ມາຂິດຂຽນອັກສອນແລະແຕ້ມຮູບຂອງຕົນເອງໃສ່ຝາ ໃນສະຖານທີນັ້ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີບໍ່ຄວນເຮັດເປັນທີສຸດ ໃຜເຫັນ ຖ້າໃຜເຫັນເຫດການແບບນີ້ອີກ ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ກໍ່ຄວນເຂົ້າໄປຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເຮັດ

 

ເຫດການຄັ້ງນີ້ ຄິດວ່າ ສະຖານທີໃດຫນຶ່ງ ຄວນຈະມີທາງອອກ ນັ້ນກໍ່ຄື ຊອກຫາເຈ້ຍຂອງວັດ ຫລືສະຖານທີນັ້ນໆ ຫລືໃບໂພ … ເພື່ອເປັນບ່ອນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວສະຖາທີນັ້ນໆ ໄດ້ຈາຣຶກ ເພື່ອຂໍພອນ ຫລືຈາຣຶກວ່າໄດ້ມາສະຖານນັ້ນໆ

ໂດຍເຮັດເປັນເຈ້ຍ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນທີຕ້ອງການໃສ່ ແລ້ວນຳໄປຫ້ອຍໃສ່ກິ່ງຕົ້ນໄມ້ແຫ່້ງ ( ຕົ້ນກາລາພຶກ ) ທີຈັດສັນໃຫ້ນຳໄປໃຫ້ຫ້ອຍ ແລ້ວວັດກໍໍຈະນຳຕົ້ນດັ່ງກ່າວໄປເຂົ້າສູດໃຫ້ ຄົງຈະດີບໍ່ນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງອອກ ໃຫ້ຄົນທີມັກຂຽນ ຂຽນໃສ່ບ່ອນທີຖືກຕ້ອງ ແລະຫນັງສີທີເຂົາເຈົ້າຂຽນນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເຂົ້າສູດນຳດ້ວຍ ຈະດີຫລືບໍ່ ?

 

ທີ່ມາ: ນະຄອນຫລວງ ພຣະບາງ

 

- Advertisment -

Most Popular