ບັນດາທ່ານສາມາດຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຜ່ານຈຸດບໍລິຈາກຕ່າງໆໃກ້ບ້ານທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *