ເປັນຕາສ່ຽງແທ້..!!! ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ຂົງເຂດອາຊຽນ

0
109

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ຢູ່ຂົງເຂດອາຊຽນ ເພາະວ່າ ຊຸມຊົນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນະພາບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ 2019 ໃນເຊົ້້າມື້ນີ້ 11/07/2019 ວ່າ: ການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 5 ເທົ່າ, ໃນປະຈຸບັນ ມີຜະດຸງຄັນຫຼາຍກ່ວາ 2,500ຄົນ ແລະ ພວກເຂົາສວ່ນຫຼາຍ ຖຶກບັນຈຸເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຢາກທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນສປປລາວ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວໃນພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ປີ 2019 ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າອັນໃຫ່ຍຫຼວງທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດບັນລຸ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານປະຊຸມຊາກົນ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ຫຼື ICPD. ວັນປະຊາກອນໂລກ ປະຈຳປີ 2019 ຈັດຂຶ້ນໃນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ທາງເລືອກໃນການດຳລົງຊິວິດທີ່ດີສຳລັບທຸກຄົນ”. ເປັນປະທານໃນງານດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ທ່ານ ນາງ Mariam A. Khan, ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈຳລາວ.

ການນສະເຫຼີມວັນປະຊາກອນໂລກໃນປີນີ້ ຍັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 25ປີ ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການ ພັດທະນາ. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໂດຍການເນັ້ນໃສຄວາມຄຶບໜ້າ ໃນໄລຍະ 25 ປີຜ່ນມາ ແລະ ສົນທະນາ “ວຽກງານທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ” ຂອງ ICPD ເພຶ່ອເພີ່ມທະວີການຮວ່ມມື ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ ICPD. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ໃນປິ 1990, ມິແມ່ 1,100 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນເວລາເກີດລູກ, ແຕ່ ໃນປີ 2015 ອັດຕາດັ່ງກ່າວ ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 206 ການຕາຍ ຕໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊີວິດ. ໃນປີ 2009, ແຜນງານຜະດຸງຄັນ ໄດ້ລິເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີຜະດຸງຄັນທີ່ມີທັກສະຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຮັດວຽກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຜະດຸງຄັນ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ວາງແຜນຄອບຄົວ ພ້ອມທັງຊ່ວຍເກີດລູກ.

ໃນປີ 2000, ອັດຕາຄວາມຕ້ອງການວິທີການຄຸມກຳເນີດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແມ່ນເກືອບຮອດ 40%, ແຕ່ມາຮອດປີ 2017 ອັດຕາດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 14%. ການບໍລິການສຸຂະພາບທງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ໄດ້ຖືກລິເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຂ່າວ: ບົວຜັນ
ພາບ: ຄຳພັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here